tirsdag 4. august 2015

Speiderlovsarbeidet tilbake hos Spf

Denne nettsiden var side for høringsarbeidet til speiderlovsrevisjonen i perioden 2012-2014.

Arbeidet til revisjonsgruppa for speiderloven ble avsluttet i 2014.

Mer om prosessen videre kan leses påwww.speiding.no og www.kmspeider.no.

torsdag 3. juli 2014

Nytt lovforslag etter høringsrundene

Speiderlovskomiteen og styret i SpF presenterer nå forslag til ny speiderlov slik det foreligger etter høringsrundene tidligere i år.

Forslaget er nå én lov uten alternativer. Under finner du følgebrevet fra styret i SpF som følger forslaget. Dette brevet er også tatt inn i dokumentet med forklaringer som du kan laste ned her.

Selve lovforslaget ser du til høyre

Lovforslaget som nå kommer inneholder paragrafene på bokmål og nynorsk - de sistnevnte gjennomgått med Noregs Mållag. I tillegg har komiteen skrevet forklaringer tilpasset speideralder for å gi dybde til paragrafene.Følgebrev fra styret i SpF


Kjære speidervenn!

Spf-styret anbefalte 21. mai at styrene i Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges Speiderforbund fremmet et felles forslag om ny Speiderlov, på bakgrunn av alle innspill som kom i høringsrunden våren 2014. Både Landsstyret og Speiderstyret vedtok på sine juni-møter at forslaget om ny Speiderlov skal diskuteres i forbundene gjennom sommeren 2014.

Begge styrer ønsker at prosessen rundt speiderlovsrevisjonen fortsetter og at så mange medlemmer som mulig leser forslaget med bakgrunnsinformasjon til hver paragraf slik det foreligger i forslaget fra Speiderlovskomiteen. Et felles ønske om å fortsette prosessen betyr imidlertid ikke at alle er enig i alle paragrafer. Hverken i Norges speiderforbund eller KFUK-KFUM-speiderne finnes det unison enighet om forslag til ny Speiderlov.

Vi vil likevel jobbe videre for å sikre at forslaget som fremmes til Speiderting høsten 2014 og Landsting våren 2015 har bred støtte i organisasjonene. Prosessen med revisjon av Speiderloven har så langt vært åpen og demokratisk og slik skal den fortsette.

Drøft Speiderloven med på landsleir!

På KFUK-KFUM-speidernes landsleir i Asker arrangeres det paneldebatt om Speiderloven, mandag 4. august og onsdag 06. august, kl. 17-18 i Lederteltet. Her vil du møte medlemmer fra både Landsstyret og Speiderlovskomiteen. Dette er en gyllen mulighet for alle til å si sin mening om Speiderloven, så møt opp!

Prosessen videre

Den 27. august samles Spf-styret for å lage det endelige utkastet til Speiderlov, på bakgrunn av Speiderlovskomiteens arbeid og av sommerens kommentarer/innspill.

Speiderloven skal deretter behandles på Norges speiderforbund sitt Speiderting 31. oktober-2. november 2014 og så på KFUK-KFUM-speidernes Landsting 17.-19. april 2015.

Tilslutt vil den nye Speiderloven behandles på Spf sitt representantskapsmøte i mai og eventuelt på et ekstraordinært Spf representantskapsmøte før sommeren 2015.

Ønsker du å gi dine kommentarer/innspill så må det gjøres innen 10. august på i kommentarfeltet under.

God speidersommer!

Oslo 2. juni 2014
På vegne av styret i Speidernes fellesorganisasjon,
Anders Østeby, leder SpF - Landssjef KFUK-KFUM-speiderne
Knut Slettebak, nestleder SpF - Speidersjef i Norges speiderforbund


Last ned: Forslaget til ny lov kan du laste ned her!

Kommentarer? Som det står i forslaget: Det er fortsatt mulig å gi kommentarer. Frist er 10. august, og du kan avgi de i kommentarfeltet under denne saken.

mandag 31. mars 2014

Stort engasjement

Ordskyen viser hvilke ord som har gått igjen mest i høringsuttalelsene vi har mottatt.

Høringsrunden for ny speiderlov er over, og nærmere 170 tilbakemeldinger har kommet inn.

Vi i arbeidsgruppen hadde blant annet som oppgave å sørge for en bred debatt om speidingens verdier og Speiderloven. Med nesten 170 tilbakemeldinger her, og god debatt rundt i grupper, kretser og korps, mener vi at vi har klart det.

Tilbakemeldingene er fra enkeltpersoner, grupper, peffting, kretser og korps, samt andre grupperinger. Alt i alt tyder engasjementet på stor debatt.

Figuren over er en ordsky fra tilbakemeldingene, og gir jo en viss indikasjon over hva kommentarene dreide seg om.

Hva skjer nå?
Vi har nå fått høringssvarene, og starter behandlingen av dataene. Her er vår plan videre:

  • Til helgen er det representantskapssmøte i Speidernes Fellesorganisasjon (SpF). Der skal vi ha en lenger del, hvor vi blant annet skal presentere dataene fra høringsrunden.
  • Dataene vil bli tilgjengliggjort her på våre nettsider i neste uke.
  • Deretter vil vi i komiteen bruke noe mer tid på å analysere dataene og se hvor vi går videre.
  • Vi kommer i mai til å komme med en omarbeidet versjon av forslag til speiderlov, der vi tar hensyn til de tilbakemeldingene som har kommet nå. 
  • Denne versjonen kan så diskuteres i sommer på ulike leirer, og vil danne grunnlaget for forslaget som så sendes til NSFs speiderting, og til KFUK-KFUM-speidernes landsting.
Det har vært noen spørsmål rundt avstemming på tingene etc. Dette er blant det vi skal diskutere med SpF til helgen, så vi kommer tilbake med det i neste uke.

Enn så lenge: Tusen takk for stort engasjement!
For arbeidsgruppen

Carsten Pihl

mandag 13. januar 2014

Høringsutkastet klart


Høringsutkastet for ny Speiderlov er klart. Det kan nå lastes ned fra komiteens sider, og vi håper det blir diskutert godt i hele speider-Norge.

Etter at utkastet til ny Speiderlov ble sendt ut som Første avsjekk i november har vi fått mange gode innspill. Særlig var tilbakemeldingene fra NSFs Toppledersamling og KFUK-KFUMs gruppeledersamling verdifulle.

Mange mente at forslaget til ny speiderlov var på rett spor, og vi fikk noen forslag til endringer.

Komiteen har nå bearbeidet forslagene, og kommer nå med et forslag som sendes ut til hele Speider-Norge for høring. (Distribusjonen til grupper og kretser vil skje fra forbundene i løpet av kort tid, men de som er interessert kan laste ned forslaget allerede nå.)

Forslaget ligger tilgjengelig her (PDF-dokument).

Noen endringer
Det er gjort noen endringer på ordlyd, og vi har tatt inn en ny paragraf i forslaget. Og ikke minst er det lagt inn mer og bedre forklaring der vi skjønte at våre opprinnelige forklaringer ikke var gode nok.

Høringsrunde til 30. mars
Vi håper nå at hele speider-Norge nå vil diskutere forslaget og gi tilbakemeldinger. Vi håper så langt det lar seg gjøre at dette gjøres gjennom forbundenes demokratiske organer, og at vi får mange tilbakemeldinger fra gruppeting og kretsting.

Der høringsrunden ikke passer med formelle møter, håper vi at kretser kan diskutere forslaget på ledersamlinger og andre samlinger der medlemmer fra alle gruppene er med.

I høringsrunden vil vil tillegge uttalelsene organisatorisk vekt, slik at uttalelser fra kretser veier tyngre enn uttalelser fra grupper.

Men uansett - gi oss tilbakemelding også som enkeltperson!

Høringsrunden er nå avsluttet.


Veien videre
Etter denne høringsrunden går en oppsummering av forslaget og tilbakemeldingene til SpF for deres representanskapsmøte i april. Etter det vil komiteen gå gjennom alle tilbakemeldingene og komme med et omforent forslag som vi tror kan bli vedtatt på tingene og i SpF i løpet av høsten 2014 og våren 2015.

Dette endelige forslaget vil kunne diskuteres gjennom sommeren, f.eks på NM i speiding, KMs landsleir mm. Komiteen justerer så forslaget som så vil gå ut med sakspapirene til NSFs speiderting til høsten.

PS: Komiteen beklager at vi ble litt forsinket med høringsutkastet ut fra opprinnelig tidsplan, men med tre måneder til høringsrunden tror vi at det vil være god nok til for alle organisasjonsledd å diskutere forslaget.

torsdag 31. oktober 2013

Ny speiderlov, gamle verdier


«Speiderlov-komiteens førsteutkast til ny speiderlov lagt fram. Min første reaksjon er at her er det mye spennende!» 
Akela og tidligere speidersjef i NSF Solveig Schytz deler sine tanker om det nye lovforslaget.

Undertegnede var speidersjef da arbeidet ble med revisjon av speiderloven ble satt igang for tre år siden. Da vi startet arbeidet var målet at vi skulle skape en god debatt om speidingens verdigrunnlag både innad i  begge speiderforbund, og ikke minst på tvers av speiderforbundene i Norge; 

Hva er kjernen i speidingens verdigrunnlag?  Vi ville åpne opp den skattkista som speiderloven er, og se om det var behov for å sette nye ord på speiderverdiene slik at de blir forstått av dagens barn og unge, og er formulert slik at de er relevante i dagens samfunn.  

Vet dagens barn og unge hva nøysomhet er? Er formuleringne om naturvern og miljøvern treffende nok i forhold til den utviklinga som har skjedd de siste 40 åra siden sist speiderloven ble endret?

Tar dagens speiderlov tilstrekkelig inn over seg at vi lever i et multikulturelt ogmultireligiøst samfunn ? Disse og mange flere spørsmål stilte vi oss da denne prosessen startet for 3 år siden.

Verdigrunnlaget har blitt diskutert
Når jeg ser tilbake på de siste tre åra, så tror jeg at vi vil lykkes med de måla vi satte oss.  Slik jeg oppfatter det så har revisjon av speiderloven allerede  gitt oss mange anledninger til å blankpusse verdigrunnlag og speideridealene. 

Verdigrunnlaget vårt har vært et viktig tema på svært mange arrangementer og møteplasser hvor speidere og ledere har møttes de siste åra.

Hadde vi vært like frimodige på å diskutere de grunnleggende verdiene hvis ikke speiderloven stod på agendaen? Hadde vi tatt med speiderne på like mange samtaler om respekt, natruvern, likeverd og tro?

Jeg har fått være med på mange spennende samtaler med speidere, rovere og ledere de siste åra om de grunnleggende verdiene. Jeg har blitt inponert over hvor reflekterte speideren er.  Jeg har tatt meg selv i å tenke "oi, de har jo jammen fått med seg mye, selv om vi ikke har gitt dem speiderloven inn med teskje på møtene"

For tida er jeg flokkleder/ Akela  for en ulveflokk med 30 barn. I helga var vi på tur, og tok opp 10 nye ulvunger.  Barna fikk avlegge løftet: "Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven", - og i flokken ønsker vi hverandre også "god jakt". 

Opptagelse er høytidelig og sterkt. Jeg husker fortsatt da jeg selv ble tatt opp som speider, og jeg husker fortsatt første gang jeg som troppsleder tok opp en ny speider i troppen. I helga fikk jeg flere påminnelser om at åtteåringer også er opptatt av speidignens verdigrunnlag. De bruker bare ikke helt de samme orda som jeg gjør.  
Jeg ser fram til de diskusjonene vi får rundt forslaget til ny speiderlov i året som kommer. Jeg håper at det blir en debatt på speidernes premisser, med deres ord,- og jeg tror det første utkastet fra komiteen er et godt grunnlag for nettop en verdidebatt på speidernes premisser. 

Favoritt og usikkerhetsmoment
Min umiddelbare magefølelse er som følger: 

Favorittparagrafen så langt er den nye §7. Her har man greid å fange opp elementer fra formålsparagrafen, om å ta ansvar, men også om speiding som lederutvikling; en speider viser vei. Dette synes jeg er veldig elegant uttrykt på en måte som dagens speiderlov ikke dekker.

Den jeg er mest usikker på om jeg forstår er §4. Hva betyr "Behandler alle som likeverdige"? Betyr det "alle mennesker"? Eller noe annet? 

Hva med paragraf 1?
Paragrafen jeg er mest spent på er §1. Hvordan sikrer vi at speiderloven ivaretar speidingens åndelige dimensjon samtidig som den ivaretar speiding i et multireligiøst samfunn også i Norge? 

Velger vi alternativ 3 til §1 så ivaretar vi "en speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker" men mister den åndelige dimensjonen.

Velger vi alternativ 1 eller 2 mener jeg at den åndelige dimensjonen ivaretas godt, og i alternativ 2 og 3  er det å ha respekt for andres tro tydelig. Det er en dimensjon jeg mener er viktig å ha med. Respekt for tro er ingen selvfølge, særlig ikke i nord-europeiske land som blir stadig mer sekulære (inkludert Norge).

Jeg håper på en god og konstruktiv debatt om hele speiderloven! 
Akela ønsker dere god jakt,- i jakten på de gode samtalene.

Speiderhilsen fra Solveig Schytz
Akela og tidligere speidersjef


Skriv du også! Har du et lenger innlegg om forslaget til ny speiderlov? Vi tar det gjerne inn på våre sider! Send oss en epost!

Foto: NSF/Nina Blix

tirsdag 29. oktober 2013

Speidere skal være aktive i samfunnetEn av de nye paragrafene i speiderloven er "En speider viser vei og tar ansvar". 
Dette sier bakgrunnsdokumentet om denne paragrafen.

søndag 27. oktober 2013

Første forslag til ny speiderlov klartNå legger speiderlovkomiteen frem første forslag til ny speiderlov. Syv paragrafer i moderne orddrakt forteller hva speiderne har å strekke seg etter.

Vi i komiteen ønsker at Speiderloven er en lov speidere bruker i hverdagen. Vårt motto for revisjonsarbeidet har vært “Beredt - hver dag”, og det har vi også fulgt når vi har laget forslag til ny speiderlov.

Komiteen er satt ned av Speidernes fellesorganisasjon, og har arbeidet siden 2011 med revisjonen av speiderloven. Et av momentene har vært å få vite hvordan dagens speidere ser på speidingen og speidingens verdier i dag.

Dette er “ord-diskusjonen” som vi har hatt det siste året. Den har vist oss hvordan speider-Norge oppfatter speidingens verdier i dag. Det har vært et viktig verktøy for oss i arbeidet med å formulere ny speiderlov.

Enklere lov
Speiderloven som nå presenteres har syv paragrafer mot dagens ti. De nye foreslåtte paragrafene er også vesentlig kortere enn dagens paragrafer.

Vi ønsker en speiderlov som er enklere for den enkelte speider å leve etter. Vi ønsker at en speider skal kunne være «Beredt hver dag», og dermed må speiderloven være mulig å huske og kunne bruke.

Derfor presenterer vi her en speiderlov med syv paragrafer. Vi ønsker også at hver paragraf omhandler bare én verdi. Dette gjør loven lettere å huske og dermed enklere å leve etter.

Det har vært mest debatt om har vært paragraf 1 om Gud og tro. Der presenterer de nå tre alternativer:

Vi ser at begge forbundene er delt om dette. Flere vil endre paragrafen, mens flere vil beholde den nåværende. Komiteen også delt om hva man foretrekker. Derfor ønsker vi å presentere konkrete alternativer for å se om vi kan få samling rundt et av dem.

Første avsjekk
Dokumentet som presenteres i dag, kaller komiteen for “første avsjekk”, og skal presenteres på NSFs Toppledersamling og KFUK-KFUM-speidrernes Gruppelederkonferanse neste helg. 

Med så mange ledere fra hele Norge samlet samme helg ønske vi å presentere lovforslaget for disse før vi sender det ut på endelig høring. Dermed kan vi rette småting vi har glemt, og ikke minst forklare mer der vi ser det trengs.

Lovdokumentet kan lastes ned og kommenteres av alle. Komiteen ønsker tilbakemeldingene innen 10. november. 

Høringsrunde
Deretter sendes den nye speiderloven ut på full høringsrunde til alle grupper og kretser i hele Norge. Det endelige høringsdokumentet sendes ut i begynnelsen av desember, og høringsfristen blir i mars neste år.

Dermed tror vi alle ledd i organisasjonen skal kunne rekke å debattere forslaget godt, både internt og seg i mellom.

Etter høringsrunden vil svarene behandles, og et nytt forslag basert på høringsuttalelsene sendes ut før sommeren. Endelig lovforslag må være klart neste høst i tide for å sendes ut med sakspapirene til NSFs speiderting.Utkastet til ny speiderlov:
§1: Tre alternative forslag:
- En speider er åpen for Gud
- En speider søker sin tro og respekterer andres
- En speider arbeider for fred og respekterer andres tro*
§2: En speider er en god venn
§3: En speider verner om naturen
§4: En speider behandler alle som likeverdige
§5: En speider er til å stole på
§6: En speider klarer seg med lite
§7: En speider viser vei og tar ansvar

Dokumentet med bakgrunn og begrunnelser kan du se her
(PDF-fil, trykk på linken for å vise, høyreklikk og velg "lagre.." for å lagre.)

* Her kom vi i skade for å legge ut en "kladd" først. Endret 28. okt, kl 16.30.

Debatter gjerne forslaget ved å kommentere denne artikkelen.

Tilbakemeldinger til komiteen kan du gjøre i eget svarskjema her