torsdag 3. juli 2014

Nytt lovforslag etter høringsrundene

Speiderlovskomiteen og styret i SpF presenterer nå forslag til ny speiderlov slik det foreligger etter høringsrundene tidligere i år.

Forslaget er nå én lov uten alternativer. Under finner du følgebrevet fra styret i SpF som følger forslaget. Dette brevet er også tatt inn i dokumentet med forklaringer som du kan laste ned her.

Selve lovforslaget ser du til høyre

Lovforslaget som nå kommer inneholder paragrafene på bokmål og nynorsk - de sistnevnte gjennomgått med Noregs Mållag. I tillegg har komiteen skrevet forklaringer tilpasset speideralder for å gi dybde til paragrafene.Følgebrev fra styret i SpF


Kjære speidervenn!

Spf-styret anbefalte 21. mai at styrene i Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges Speiderforbund fremmet et felles forslag om ny Speiderlov, på bakgrunn av alle innspill som kom i høringsrunden våren 2014. Både Landsstyret og Speiderstyret vedtok på sine juni-møter at forslaget om ny Speiderlov skal diskuteres i forbundene gjennom sommeren 2014.

Begge styrer ønsker at prosessen rundt speiderlovsrevisjonen fortsetter og at så mange medlemmer som mulig leser forslaget med bakgrunnsinformasjon til hver paragraf slik det foreligger i forslaget fra Speiderlovskomiteen. Et felles ønske om å fortsette prosessen betyr imidlertid ikke at alle er enig i alle paragrafer. Hverken i Norges speiderforbund eller KFUK-KFUM-speiderne finnes det unison enighet om forslag til ny Speiderlov.

Vi vil likevel jobbe videre for å sikre at forslaget som fremmes til Speiderting høsten 2014 og Landsting våren 2015 har bred støtte i organisasjonene. Prosessen med revisjon av Speiderloven har så langt vært åpen og demokratisk og slik skal den fortsette.

Drøft Speiderloven med på landsleir!

På KFUK-KFUM-speidernes landsleir i Asker arrangeres det paneldebatt om Speiderloven, mandag 4. august og onsdag 06. august, kl. 17-18 i Lederteltet. Her vil du møte medlemmer fra både Landsstyret og Speiderlovskomiteen. Dette er en gyllen mulighet for alle til å si sin mening om Speiderloven, så møt opp!

Prosessen videre

Den 27. august samles Spf-styret for å lage det endelige utkastet til Speiderlov, på bakgrunn av Speiderlovskomiteens arbeid og av sommerens kommentarer/innspill.

Speiderloven skal deretter behandles på Norges speiderforbund sitt Speiderting 31. oktober-2. november 2014 og så på KFUK-KFUM-speidernes Landsting 17.-19. april 2015.

Tilslutt vil den nye Speiderloven behandles på Spf sitt representantskapsmøte i mai og eventuelt på et ekstraordinært Spf representantskapsmøte før sommeren 2015.

Ønsker du å gi dine kommentarer/innspill så må det gjøres innen 10. august på i kommentarfeltet under.

God speidersommer!

Oslo 2. juni 2014
På vegne av styret i Speidernes fellesorganisasjon,
Anders Østeby, leder SpF - Landssjef KFUK-KFUM-speiderne
Knut Slettebak, nestleder SpF - Speidersjef i Norges speiderforbund


Last ned: Forslaget til ny lov kan du laste ned her!

Kommentarer? Som det står i forslaget: Det er fortsatt mulig å gi kommentarer. Frist er 10. august, og du kan avgi de i kommentarfeltet under denne saken.

mandag 31. mars 2014

Stort engasjement

Ordskyen viser hvilke ord som har gått igjen mest i høringsuttalelsene vi har mottatt.

Høringsrunden for ny speiderlov er over, og nærmere 170 tilbakemeldinger har kommet inn.

Vi i arbeidsgruppen hadde blant annet som oppgave å sørge for en bred debatt om speidingens verdier og Speiderloven. Med nesten 170 tilbakemeldinger her, og god debatt rundt i grupper, kretser og korps, mener vi at vi har klart det.

Tilbakemeldingene er fra enkeltpersoner, grupper, peffting, kretser og korps, samt andre grupperinger. Alt i alt tyder engasjementet på stor debatt.

Figuren over er en ordsky fra tilbakemeldingene, og gir jo en viss indikasjon over hva kommentarene dreide seg om.

Hva skjer nå?
Vi har nå fått høringssvarene, og starter behandlingen av dataene. Her er vår plan videre:

  • Til helgen er det representantskapssmøte i Speidernes Fellesorganisasjon (SpF). Der skal vi ha en lenger del, hvor vi blant annet skal presentere dataene fra høringsrunden.
  • Dataene vil bli tilgjengliggjort her på våre nettsider i neste uke.
  • Deretter vil vi i komiteen bruke noe mer tid på å analysere dataene og se hvor vi går videre.
  • Vi kommer i mai til å komme med en omarbeidet versjon av forslag til speiderlov, der vi tar hensyn til de tilbakemeldingene som har kommet nå. 
  • Denne versjonen kan så diskuteres i sommer på ulike leirer, og vil danne grunnlaget for forslaget som så sendes til NSFs speiderting, og til KFUK-KFUM-speidernes landsting.
Det har vært noen spørsmål rundt avstemming på tingene etc. Dette er blant det vi skal diskutere med SpF til helgen, så vi kommer tilbake med det i neste uke.

Enn så lenge: Tusen takk for stort engasjement!
For arbeidsgruppen

Carsten Pihl

mandag 13. januar 2014

Høringsutkastet klart


Høringsutkastet for ny Speiderlov er klart. Det kan nå lastes ned fra komiteens sider, og vi håper det blir diskutert godt i hele speider-Norge.

Etter at utkastet til ny Speiderlov ble sendt ut som Første avsjekk i november har vi fått mange gode innspill. Særlig var tilbakemeldingene fra NSFs Toppledersamling og KFUK-KFUMs gruppeledersamling verdifulle.

Mange mente at forslaget til ny speiderlov var på rett spor, og vi fikk noen forslag til endringer.

Komiteen har nå bearbeidet forslagene, og kommer nå med et forslag som sendes ut til hele Speider-Norge for høring. (Distribusjonen til grupper og kretser vil skje fra forbundene i løpet av kort tid, men de som er interessert kan laste ned forslaget allerede nå.)

Forslaget ligger tilgjengelig her (PDF-dokument).

Noen endringer
Det er gjort noen endringer på ordlyd, og vi har tatt inn en ny paragraf i forslaget. Og ikke minst er det lagt inn mer og bedre forklaring der vi skjønte at våre opprinnelige forklaringer ikke var gode nok.

Høringsrunde til 30. mars
Vi håper nå at hele speider-Norge nå vil diskutere forslaget og gi tilbakemeldinger. Vi håper så langt det lar seg gjøre at dette gjøres gjennom forbundenes demokratiske organer, og at vi får mange tilbakemeldinger fra gruppeting og kretsting.

Der høringsrunden ikke passer med formelle møter, håper vi at kretser kan diskutere forslaget på ledersamlinger og andre samlinger der medlemmer fra alle gruppene er med.

I høringsrunden vil vil tillegge uttalelsene organisatorisk vekt, slik at uttalelser fra kretser veier tyngre enn uttalelser fra grupper.

Men uansett - gi oss tilbakemelding også som enkeltperson!

Høringsrunden er nå avsluttet.


Veien videre
Etter denne høringsrunden går en oppsummering av forslaget og tilbakemeldingene til SpF for deres representanskapsmøte i april. Etter det vil komiteen gå gjennom alle tilbakemeldingene og komme med et omforent forslag som vi tror kan bli vedtatt på tingene og i SpF i løpet av høsten 2014 og våren 2015.

Dette endelige forslaget vil kunne diskuteres gjennom sommeren, f.eks på NM i speiding, KMs landsleir mm. Komiteen justerer så forslaget som så vil gå ut med sakspapirene til NSFs speiderting til høsten.

PS: Komiteen beklager at vi ble litt forsinket med høringsutkastet ut fra opprinnelig tidsplan, men med tre måneder til høringsrunden tror vi at det vil være god nok til for alle organisasjonsledd å diskutere forslaget.