mandag 13. januar 2014

Høringsutkastet klart


Høringsutkastet for ny Speiderlov er klart. Det kan nå lastes ned fra komiteens sider, og vi håper det blir diskutert godt i hele speider-Norge.

Etter at utkastet til ny Speiderlov ble sendt ut som Første avsjekk i november har vi fått mange gode innspill. Særlig var tilbakemeldingene fra NSFs Toppledersamling og KFUK-KFUMs gruppeledersamling verdifulle.

Mange mente at forslaget til ny speiderlov var på rett spor, og vi fikk noen forslag til endringer.

Komiteen har nå bearbeidet forslagene, og kommer nå med et forslag som sendes ut til hele Speider-Norge for høring. (Distribusjonen til grupper og kretser vil skje fra forbundene i løpet av kort tid, men de som er interessert kan laste ned forslaget allerede nå.)

Forslaget ligger tilgjengelig her (PDF-dokument).

Noen endringer
Det er gjort noen endringer på ordlyd, og vi har tatt inn en ny paragraf i forslaget. Og ikke minst er det lagt inn mer og bedre forklaring der vi skjønte at våre opprinnelige forklaringer ikke var gode nok.

Høringsrunde til 30. mars
Vi håper nå at hele speider-Norge nå vil diskutere forslaget og gi tilbakemeldinger. Vi håper så langt det lar seg gjøre at dette gjøres gjennom forbundenes demokratiske organer, og at vi får mange tilbakemeldinger fra gruppeting og kretsting.

Der høringsrunden ikke passer med formelle møter, håper vi at kretser kan diskutere forslaget på ledersamlinger og andre samlinger der medlemmer fra alle gruppene er med.

I høringsrunden vil vil tillegge uttalelsene organisatorisk vekt, slik at uttalelser fra kretser veier tyngre enn uttalelser fra grupper.

Men uansett - gi oss tilbakemelding også som enkeltperson!

Høringsrunden er nå avsluttet.


Veien videre
Etter denne høringsrunden går en oppsummering av forslaget og tilbakemeldingene til SpF for deres representanskapsmøte i april. Etter det vil komiteen gå gjennom alle tilbakemeldingene og komme med et omforent forslag som vi tror kan bli vedtatt på tingene og i SpF i løpet av høsten 2014 og våren 2015.

Dette endelige forslaget vil kunne diskuteres gjennom sommeren, f.eks på NM i speiding, KMs landsleir mm. Komiteen justerer så forslaget som så vil gå ut med sakspapirene til NSFs speiderting til høsten.

PS: Komiteen beklager at vi ble litt forsinket med høringsutkastet ut fra opprinnelig tidsplan, men med tre måneder til høringsrunden tror vi at det vil være god nok til for alle organisasjonsledd å diskutere forslaget.

1 kommentar:

 1. Eg liker godt korte og konsise paragrafar. Og eg ser det som viktig å ivareta den religiøse dimensjonen utan å bli dogmatisk. Så eg vil skryte av arbeidet som er gjort så langt, og dristar meg til å kome med ei tilråding -eller synsing- når det gjeld endeleg form og ordlyd. Sju paragrafar er eit høveleg tal, ikkje minst med tanke på å minne om at å vi er speidarar med heile oss heile veka og ikkje berre på særskilte arrangement. Slik ser eg gjerne ordlyden og rekkefølgja på paragrafane i den nye speidarlova:
  1 Ein speidar søkjer si tru og respekterer andres.
  2 Ein speidar er ein god venn.
  3 Ein speidar tar vare på naturen.
  4 Ein speidar klarer seg med lite.
  5 Ein speidar behandlar alle som likeverdige og arbeider for fred.
  6 Ein speidar er til å stole på.
  7 Ein speidar tar ansvar og viser veg.

  Her er sju grunnleggjande og viktige livsområde berørt: det heilage, den nære og nådige fellesskapen, heile verda, eigne behov, likeverd som grunnlag for fred, personleg konsistens, og dette at av og til må nokon gripe inn med bergande leiarskap. Dette er svært parallelt med innhaldet i dei sju ledda i Herrens bøn (som har synt seg slitesterk i alle generasjonar og samfunn). Dette trur eg vil bli ei framifrå speidarlov for alle.

  Helsing Dag Sæbøvåg, Fogn.

  SvarSlett