Mandatet

Mandatet som arbeidsgruppen har fått fra Speidernes fellesorganisasjon er:


Arbeidsgruppen består av seks personer, tre fra hvert forbund.
Arbeidsgruppen rapporterer til styret i SpF hvert kvartal.

Mandat for arbeidsgruppe for revisjon av speiderloven.

Målet er at arbeidet med revisjon av speiderloven skal gi en prosess som skaper en bred verdidebatt i speider-Norge, både hvert speiderforbund og på tvers av forbundene.

a)  Arbeidsgruppen skal innen 1.oktober 2011 legge fram et forslag til hvordan et slikt debattarbeid kan gjennomføres. Styret i SpF gir følgende føringer for prosessen:
  Prosessen skal involvere både speidere, rovere og ledere og tillitsvalgte i begge forbund
  Det er ønskelig at debatten skjer på tvers av forbund. Arbeidsgruppa legger fram forslag til hvordan dette kan gjøres.
  Speidermetoden skal brukes for å skape debatt og engasjement
  Prosessen bør innebære minst to runder med debatter,hvor første runde innebæreer en generell verdidebatt, og andre runde innebærer en debatt rundt konkret forslag til formulering av speiderloven.
  Hvert forbund tar selv stilling til om endelig vedtak skal forankres i speidertingsvedtak/landstingsvedtak.
  Endelig vedtak av ny speiderlov gjøres av representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon, og det tas sikte på førstgangs vedtak i 2015.

b)  Som ledd i dette arbeidet skal arbeidsgruppen innhente bakgrunnsmateriale både fra tidligere prosesser for revisjon av speiderloven i Norge samt fra tilsvarende prosesser i  andre land i de senere år. Aktuelle lands speiderlov-tekster kan gjerne følge diskusjonsmaterellet.

c)  Styret i SpF skal godkjenne tidsplanen, omfang og metoder for gjennomføring av prosessen.

Mandatet ble gitt våren 2011.

1 kommentar:

 1. Vi mener paragraf 1 bør være:
  En speider er åpen for Gud og respekterer andres tro.
  • Det er helt vesentlig å få tydelig fram at k-m-speiderne er en kristen organisasjon.
  • Ved å være åpen for Gud får vi fram at Gud er i sentrum og vi kan ta imot troen som gave om vi vil.
  • Det gjeldende forslaget er jeg-sentrert og gir assosiasjoner til New age. Det pålegger speiderne å aktivt søke en tro, noe som kan virke ekskluderende for mange.
  • Vi har erfaring for at flere aktive humanetikere har barn med i speidergruppa vår, og har ikke reagert på den speiderlovparagraf nr. 1 som vi har i dag. Vi tror det skyldes at det ikke kreves at speiderne aktivt må tro eller søke en tro.
  • Vi har også kjennskap til at muslimer kan akseptere ordlyden om å være åpen for Gud.
  Ledere i Inderøy K-M-speidere

  SvarSlett